Facebook


WYNIKI NABORU 6/2019/G

Data publikacji: 2019-03-08 2253

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 30.01.2019-13.02.2019  do biura LGD wpłynęło 9 wniosków, z czego 3 wnioski na realizację wskaźnika w.2 (Liczba nowopowstałych obiektów małej infrastruktury), a 6 wnioski na realizację wskaźnika w.1 (liczba uczestników szkoleń, warsztatów i innych form wsparcia) Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 6/2019/G, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania.

Protokół z posiedzenia Rady

Deklaracje bezstronności

Grupa Interesu

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych/mniezgodnych z LSR

Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

Lista techniczna operacji wybranych/niewybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym wskaźnik w.1.  Liczba uczestników szkoleń, warsztatów i innych form wsparcia

Lista techniczna operacji wybranych/niewybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym wskaźnik w.2 liczba nowopowstałych obiektów małej infrastruktury wiejskiej

Lista operacji/wybranych/niewybranych do finansowania mieszczących się w limicie

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy technicznej w1

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy technicznej w2

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt